BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV88/04

z dnia: 23 stycznia 2004 r.
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkę we wsi Kaimy
Na podstawie art. 14 ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717/ oraz art. 53, uzt. 6 ustawy z dania 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 110, poz 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, i Nr 166, poz. 1360/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Odstąpić od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działki nr 23/1 w obrębie wsi Kaimy, gmina Jedwabne, stanowiącej własność Edwarda Skrodzkiego zamieszkałego przy ulicy Plac 250-lecia w Jedwabnem, na której planuje wydobywanie kruszywa naturalnego, wielkości nie przekraczającej 20.000 m3 rocznie. Uzasadnienie zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIV/88/04
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 23 stycznia 2004 r.


Burmistrz po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża "Kaimy", położonego w obrębie działki nr 23/1 na gruntach wsi Kaimy stwierdza że:
1. Przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490) § 3 ust. 1 pkt. 7 nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na , środowisko.
2. Powierzchnia złoża do 2 ha a wielkość wydobycia nie przekracza 20000 m3 Wobec powyższego stwierdza się, że przewidywane wpływy na środowisko będą nieznaczne. Ponadto na powyższy obszar i bezpośrednie sąsiedztwo nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W związku z powyższym zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 27 poz. 96, z późn. zmianami ) art. 53 ust. 6 można odstąpić od opracowania miejscowego planu.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r.(Dz. U. Nr 16 poz. 78 z 1997 r. z późn. zmianami) art. 7 ust. 1 stwierdzono, że grunty rolne położone na przedmiotowym terenie nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. Mając powyższe na uwadze wnioskuje się o podjęcie uchwały o odstąpienia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wyżej wymienioną działkę

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 8 lut 2004 20:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1131 razy