BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/129/13

z dnia: 22 lutego 2013 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne (w tym: odpady komunalne ulegające biodegradacji);
2) szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania materiałowe zebrane w sposób selektywny;
3) odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 2. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:
1) budynki jednorodzinne i wielorodzinne z terenu miasta Jedwabne – co najmniej dwa razy w miesiącu,
2) budynki jednorodzinne z terenu gminy Jedwabne – co najmniej raz w miesiącu.
2. Selektywnie zebrane odpady gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością:
1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu;
2) szkło – raz na kwartał;
3) papier – raz na kwartał.

§ 4. 1. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemniku o pojemności 120 l wykonanym z tworzywa sztucznego. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze żółtym.
2. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze zielonym.
3. Papier zbierany selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze niebieskim.

§ 5. 1. Odpady wielkogabarytowe (meble, rtv, agd) obierane będą dwa razy w roku sprzed posesji, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; bądź na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4.
2. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót będą odbierane na indywidualne zgłoszenie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku przetargu, który wygrał.
3. Przeterminowane leki należy przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach i placówkach zdrowia na terenie miasta Jedwabne.
4. Zużyte baterie należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem lub mogą być przekazywane do specjalistycznych pojemników znajdujących się Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory pochodzące z terenu nieruchomości można przekazywać;
1) przedsiębiorcy, działającemu w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych (dwa razy w roku tak jak odpady wielkogabarytowe);
2) do punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów;
3) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4.
6. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę opon bądź na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4.
7. Pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, akumulatory można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4.

§ 6. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów, a także o godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4, gmina podaje do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

§ 7. 1. Odpady wymienione w § 1 pkt 3 mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4.
2. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4 mogą również bezpłatnie przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne ze szkła, papieru, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań materiałowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.
3. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lut 2013 14:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 679 razy