BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/126/13

z dnia: 22 lutego 2013 r.
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości składają Burmistrzowi Jedwabnego pierwszą deklarację w terminie do dnia
31 marca 2013 roku.

§ 3. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców miasta i gminy Jedwabne:
1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie
ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni,
2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju,
3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Jedwabne oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy,
4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Jedwabne pod adresem innym niż adres zameldowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lut 2013 14:06
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 600 razy