BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/125/13

z dnia: 22 lutego 2013 r.
w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, w terminach do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia każdego roku z możliwością opłaty comiesięcznej.
2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.
3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust.1, upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 r.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem: 61 8752 0006 0000 1023 2000 0020

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lut 2013 14:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 595 razy