BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/89/04

z dnia: 23 stycznia 2004 r.
w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2004 r.
Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr. 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i sołtysów wsi.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 8 lut 2004 20:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1138 razy
Ilość edycji: 1