BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/124/13

z dnia: 22 lutego 2013 r.
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. , poz. 391 ze. zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 lub § 3 niniejszej uchwały lub od gospodarstwa domowego.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, o której mowa w § 1 w wysokości 14,00 zł brutto miesięcznie za każdą osobę.

§ 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi, od gospodarstwa domowego liczącego :
1. do pięciu osób – po 9,50 zł brutto miesięcznie za każdą osobę,
2. od sześciu osób i więcej – po 47,50 zł brutto miesięcznie za całe gospodarstwo domowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lut 2013 14:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 595 razy