BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/123/13

z dnia: 22 lutego 2013 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. , poz. 391 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem nr XXXVII/214/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie. ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lut 2013 13:58
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 591 razy