BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/119/13

z dnia: 17 stycznia 2013 r.
w sprawie: wprowadzenia miesięcznej stałej opłaty abonamentowej do utrzymania w gotowości przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
Na podstawie art. 23, art. 25, i 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wprowadzenie od dnia 01.01.2013 roku stałej opłaty abonamentowej do utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 2. Wysokość opłaty abonamentowej dotyczy 1 miesiąca w odniesieniu do każdego głównego urządzenia pomiarowego i wynosi odpowiednio:

do urządzeń wodociągowych 3,00 zł(brutto)
do urządzeń kanalizacyjnych 2,50 zł(brutto).

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1, naliczane będą, przez pracowników Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem, podczas odczytu i rozliczeń należności za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

§ 4. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług nie zależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

§ 5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 sty 2013 09:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 598 razy