BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/86/04

z dnia: 23 stycznia 2004 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/55/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 8 czerwca 2003 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Przewodniczący Rady Miejskiej za kierowanie Radą otrzymuje dietę miesięczną w wysokości 800 zł słownie /osiemset zł/, a Zastępca Przewodniczącego Rady 65% diety miesięcznej, Przewodniczącego Rady Miejskiej.”

2) § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Do Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej nie mają zastosowania przepisy § 1 i § 2 uchwały ”


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 8 lut 2004 20:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1229 razy