BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/30/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 200 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,poz. 1683/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany; § 1 otrzymuje brzmienie:
“Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1) od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,30 zł,
2) od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46 zł,
3) od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 11,00zł,
4) od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,00 zł,
5) od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 2,90 zł,
6) od budowli 2 % ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 2000, poz. 1683/.
7) od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,40 zł,
8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,28 zł,
9) od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów pozostałych 0,06 zł.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1282 razy
Ilość edycji: 1