BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/115/13

z dnia: 17 stycznia 2013 r.
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymu zmianami) w związkuz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175 , poz..1362 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem stanowiacy załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznje w Jedwabnem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2013 r.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 sty 2013 09:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 588 razy