BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/114/13

z dnia: 17 stycznia 2013 r.
w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościani /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się bonifikatę w wysokości 90% od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielorodzinnym położonym w Jedwabnem, przy ul. Spółdzielczej 10, wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1212/2 o powierzchni 2028 m².

§ 2. Bonifikata, o której mowa w § 1, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy zapłata ceny po uwzględnieniu bonifikaty nastąpi w formie jednorazowej zapłaty i najemca na rzecz którego następuje zbycie lokalu, nie zalega z zobowiązaniem pieniężnym wobec Gminy Jedwabne, w szczególności z racji opłat czynszu i innych dotyczących zbywanego lokalu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 sty 2013 09:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 524 razy