BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/112/13

z dnia: 17 stycznia 2013 r.
w sprawie: odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 33 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Jedwabne uchwalonego uchwałą Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 50, poz. 1047 z późn. zm.) oraz zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania, przeprowadzonego na wniosek wymaganej liczby radnych, radny Kazimierz Załuska został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.

§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 sty 2013 09:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 597 razy