BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/109/13

z dnia: 17 stycznia 2013 r.
w sprawie: określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujacych sprzedaży na targowisku wynoszą:

1. Od sprzedaży każdej sztuki
- bydło - 10,00 zł
- konie - 15,00 zł
- cielęta, kozy, owce - 5,00 zł
- drób, gołębie - 0,50 zł
- prosięta - 2,00 zł

2. Od sprzedazy Towarów z samochodu, platwormy, przyzcepy, naczepy, wozu konnego:
- płodów rolnych (zboże, ziemniaki, warzywa,owoce) - 12,00 zł
- artykułów przemysłowych (narzędzia, art. Stalowe i elektryczne, odzież, tekstylia, obuwie) - 12,00 zł
- maszyny i osprzęt rolniczy - 17,00 zł
- artykuły spożywcze (garmażeryjne, ryby, mięso, wędliny) - 12,00 zł

3. Sprzedaż złota i biżuterii - 17,00 zł

4. Sprzedaż pasz, nawozów mineralnych, materiałów budowlanych, instalacyjnych, części zamiennych do maszyn, ciągników i samochodów z samochodów ciężarowych:
- bez przyczepy - 15,00 zł
- z przyczepą - 18,00 zł

5. Za zajęcie 1m2 powierzchni od sprzedaży towarów wyłożonych na placu nie więcej niż wynosi ustawowa górna stawka dzienna w kwocie 757,79 zł - 2,50 zł

6. Sprzedaż w barach obwoźnych -20,00 zł

§ 2. Opłatę targową pobiera sie bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej na targowisku przez inkasenta, którym jest Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem, wynagrodzenie za inkaso wynosi 85% pobranych opłat.

§ 4. Z dniem wejścia uchwały w życie tracą moc:
1) Uchwała Nr. XXI/134/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 sierpnia 2004 r. W sprawie okreslenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej –ogłoszona w Dz,Urz. Województwa Podlaskiego Nr. 127, poz. 1729
2) Uchwała Nr. XXIII/143/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 października 2004 r. Zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej –ogłoszona w Dz,Urz. Województwa Podlaskiego Nr. 162, poz. 2161.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 sty 2013 09:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 648 razy