BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/108/13

z dnia: 17 sycznia 2013 r.
w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 .
Na podstawie art. 41ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr.70, poz. 473, z późn. zm./ oraz art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 sty 2013 09:23
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 578 razy