BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/103/13

z dnia: 17 stycznia 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2013 r. polegających na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 16 628,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 16 628,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 14 732 284,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 14 540 060,00 zł,
2) dochody majątkowe - 192 224,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 14 943 431,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 13 891 124,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 1 052 307,00 zł;

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu pozostaje bez zmian. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 211 147 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/95/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na 2013 r. przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 sty 2013 09:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 523 razy