BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY NR ……

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt. 3, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2012 r. polegających na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 95 615,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 26 615,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 71 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 18 168 823,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 15 015 208,00 zł;
2) dochody majątkowe - 3 153 615,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 14 776 541,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 14 428 541,00 zł;
2) wydatki majątkowe - 348 000,00 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XV/65/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 3 392 282,00 zł z przeznaczeniem na: 1) planowaną spłatę rat kredytów‘ w kwocie - 736 000,00 zł; 2) planowaną spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 656 282,00 zł ‘’.

2. § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie:
,, Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 3 392 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ‘’.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/77/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/77/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 gru 2012 13:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 762 razy