BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY NR ………

z dnia: 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013 – 2023.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175 , poz. 1362 z późn. zmianami) i art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70 ,poz. 473 z późn. zmianami) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013 – 2023, stanowiacy załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 gru 2012 12:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 761 razy