BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/29/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. l0 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ Rady Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/21/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany; § 1 otrżymuje brzmienie:
„Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy w 2003 r.
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900,00 zł.
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:
a) równej 12 ton do poniżej 23 ton - 1,200,00 zł,
b) równej 23 tony do powyżej - 2.124,00 zł.
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5 ton włącznie - 500,00 zł,
b) powyżej 5 ton do 9 ton włącznie - 600,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie - 1. 678,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2.207,00 zł,
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalowych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 300,00 zł,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie -1.118,00 zł,
b) powyżej 36 ton -1.472,00 zł.
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł,
b) równej i wyższej niż 30 miejsc -1.600,00zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1325 razy
Ilość edycji: 1