BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/72/03

z dnia: 26 listopada 2003 r.
w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr. 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. /M.P. Nr 49, poz. 711/ w kwocie 34,57 zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2004 r. na obszarze gminy.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/18/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 r. /Dz. Urz. Nr 87, poz. 2244/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 09:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1277 razy