BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/74/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty stanowiące własność Gminy, będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabne i zajęte na ich potrzeby,
2) budynki i grunty będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
3) budynki mieszkalne położone na gruntach wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
2. Zwolnienia o których mowa w ust.1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/20/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości /Dz. Urz. Nr 87, poz. 2246/.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 09:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1395 razy