BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/76/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 r
w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych
Na podstawie atr. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, nr. 110, poz. 1039/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) środki transportowe stanowiące własność gminy, z wyjątkiem określonych, w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) autobusy wykorzystywane do dowozu uczniów do szkół,
3) środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
4) środki transportowe jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuje środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Traci moc Uchawała Nr. II/22/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych /Dz. Urz. Nr 87, poz. 2248/.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 09:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1321 razy