BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/75/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568/ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110 poz. 1039/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 900,00 zł.
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton -2124,00 zł
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 900,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o masie całkowitej równej 12 ton i poniżej 36 ton - 1678,00 zł,
b) równej lub wyszej niż 36 ton - 2207,00 zł
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalowych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 300,00 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą:
a) równą 12 ton i poniżej 36 ton -1118,00 zł,
b) równej lub wyszej niż 36 ton -1472,00 zł,
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1200,00 zł.
b) równej i wyższej niż 30 miejsc - 1600,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/21/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dz. Urz. Nr 87,poz.2247/ zmieniona uchwałą Nr III/29/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 r. /Dz. Urz. Nr 19, poz. 503/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 09:13
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1292 razy