BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/77/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 r
w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości - 40.00 zł.
§ 2. Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/115/2001 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 09:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1267 razy