BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/79/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 r
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Na podstawie art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków między gminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Statut Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wyznaczyć Pana Niewiadomskiego Krzysztofa i Pana Goszczyckiego Józefa jako dodatkowych przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Związku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 09:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1318 razy