BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/80/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 82 751 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 67 440 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 367 161 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 351 850 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
2. Dochody ogółem: - 7.277.496 zł
3. Wydatki ogółem: - 7.859.646 zł

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały nr IV/42/03 z 15 marca 2003r w sprawie budżetu gminy na 2003 rok w części określającej wykaz zadań inwestycyjnych przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 09:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1245 razy