BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XII/73/03

z dnia: z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568/ oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz. 1039 / Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
2. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,40 zł.
3. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,50 zł.
4. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł.
5. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł.
6. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części – 3,00 zł.
7. Od budowli 2% ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ze zm. o podatkach i opłatach lokalnych.
8. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł.
2) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, a także zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 3,28 zł,
3) od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów pozostałych - 0,10 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr. II /19/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz. Urz. nr 87, poz. 2245/ zmieniona uchwałą Nr III/30/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 r. /Dz. Urz. Nr 19, poz. 504/

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2003 09:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1277 razy