BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/28/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie sołectw i osiedla gminy Jedwabne.
Na podstawie art. l8, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. l591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 2l4, poz.1806/ oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz.1680/ oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Nr 200, poz. 1682/ oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz.1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz.1062, z 2000 r. Nr 94, poz.1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. l368, Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr l53, poz. 1271/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie sołectw i osiedla gminy Jedwabne w drodze inkasa.

§ 2. 1.Określa się sołtysów wsi oraz przewodniczącego Rady Osiedla Jedwabne jako inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie sołectw i osiedla gminy Jedwabne.
2. Sołtysi i przewodniczący Rady Osiedla Jedwabne obowiązani są rozliczyć się z pobranego podatku w terminie 5 dni od upływu terminu płatności raty.
§ 3. Z inkasentami zostaną zawarte umowy o pobór podatku.
§ 4. Wynagrodzenie za inkaso wyrosi 8 % podatków, wymienionych w § 1 osobiście zainkasowanych przez inkasentów i wpłaconych do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

§ 5. Traci moc Uchwala Nr XXIV Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 29 grudnia 1992 roku w sprawie uchwalenia wynagrodzenia sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1443 razy
Ilość edycji: 1