BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZADZENIE Nr 80 / 2011

z dnia: 10 listopada 2011 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust 1, art. 41 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. /, w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ oraz Uchwały nr III/27/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam, co następuje.

§ 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów
nr 86/1 i pow. 0,07 ha, położoną w obrębie wsi Burzyn, powołuję Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

Przewodniczący – Tadeusz Zejer
Zastępca Przewodniczącego – Barbara Niebrzydowska
Członek – Marzena Filter

1. Komisja prowadzi przetarg, o którym mowa w § 1zgodnie z „ogłoszeniem o przetargu” i Regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Zatwierdzam regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lis 2011 11:14
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1126 razy