BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 75/2011

z dnia: 31 października 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.
§ 1
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 66/2010 Burmistrza Jedwabnego z dnia 22.12.2010r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji regulującej zasady zwane polityką rachunkowości dla budżetu Gminy Jedwabne oraz dla Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1. Anna Cichocka – Przewodniczący Komisji
2. Tadeusz Zejer - – Członek Komisji
3. Andrzej Nieciecki –Członek Komisji
4. Elżbieta Wykowska - Członek Komisji
5. Bożena Wądołowska - Członek Komisji
6. Krystyna Żyluk- Członek Komisji
7. Aldona Dmoch - Członek Komisji
8. Janusz Karwowski - Członek Komisji
9. Katarzyna Karolak - Członek Komisji
10. Gołaś Agnieszka - Członek Komisji
11. Małgorzata Grądowska - Członek Komisji
12. Maria Rogowska - Członek Komisji
13. Wojciech Kozioł - Członek Komisji
14. Barbara Niebrzydowska - Członek Komisji

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 2
Inwentaryzację należy przeprowadzić w IV kwartale 2011 r. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji określa się od dnia 15 listopada 2011 r. Termin zakończenia inwentaryzacji określa się na dzień 31 grudnia 2011 r. Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, sposób przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wykaz pól spisowych określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Zobowiązuję Kierowników poszczególnych referatów do:
1. Niezwłocznego zgłoszenia do Referatu Finansowo- Budżetowego, prowadzącego ewidencję wszelkich zmian miejsc użytkowania środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu.
2. Przeprowadzenia protokolarnej likwidacji wycofanych z użytkowania środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i uzgodnienia z ewidencją analityczną Referatu Finansowo- Budżetowego.
3. Uaktualnienia spisów inwentaryzacyjnych /wywieszek/ w poszczególnych pomieszczeniach.
4. Zapewnienia zespołom spisowym dokonania spisu w obecności osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
5. Dopilnowania, żeby w czasie prac zespołów spisowych nie były dokonywane przemieszczenia składników majątkowych będące przedmiotem inwentaryzacji.

§ 4
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zobowiązuję do:
1. Kierowania pracami Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.
2. Przeszkolenia członków komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.
3. Dopilnowania wykonania inwentaryzacji w ustalonym terminie.
4. Kontrolowania przygotowań do spisu, przebiegu spisu z natury, wypełniania przez zespoły spisowe arkuszy spisów z natury.
5. Sporządzenia i przedłożenia protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji metodą spisu z natury wraz z wnioskami co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w terminie do dnia 06.01.2012 r.

§ 5
Wyniki inwentaryzacji zatwierdzone przez kierownika jednostki powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 6
Na oddzielnych arkuszach inwentaryzacyjnych dokonuje się spisu:
- środków trwałych,
- pozostałych środków trwałych w używaniu,
- środków pieniężnych,
- materiałów, - obcych składników majątkowych.

§ 7
Obowiązki w zakresie prawidłowego wykonania inwentaryzacji, w tym przygotowanie druków, wycenę oraz rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych powierza się pracownikowi Referatu Finansowo- Budżetowego Pani Aldonie Dmoch.

§ 8
Zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

§ 9
Nadzór nad prawidłowością wykonania inwentaryzacji powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Otrzymują do wykonania:
1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.
2. Pracownik Referatu Finansowo-Budżetowego.
3. Skarbnik Gminy.
4. Osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątkowe.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lis 2011 08:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1189 razy