BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 66/2011

z dnia: 26 września 2011 roku
w sprawie: powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone" i „poufne" oraz dokonania czynności związanych z likwidacją kancelarii tajnej i utworzenia kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem
Na podstawie art. 6 ust. 4, art. 42 ust.1 i 6 oraz art.181 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz.1228) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Z uwagi na zmianę z dniem 1 stycznia 2011 r. przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych postanawiam dokonać likwidacji dotychczasowej Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, a w jej miejsce tworzy się kancelarię materiałów niejawnych.
2. Kancelarią, o której mowa w ust.1 kieruje kierownik kancelarii prowadząc ewidencję materiałów niejawnych oraz sprawy związane z rejestrowaniem, przechowywaniem i wydawaniem dokumentów niejawnych.

§ 2.
Celem dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej powołuję komisję w składzie:
1. Przewodniczący – Tadeusz Zejer
2. Członek – Sławomir Miciura
3. Członek – Marta Laszczkowska
§ 3.
W związku z likwidacją kancelarii tajnej:
1. Komisja dokona przeglądu dokumentów niejawnych i dokona sprawdzenia stanu ewidencyjnego i stanu faktycznego, w tym pieczęci i stempli.
2. Komisja dokona przeglądu dokumentów niejawnych zgromadzonych w Kancelarii.
1) dokumenty posiadające wartość archiwalną, dla których minął ustawowy okres ochrony zakwalifikuje do przekazania do archiwum zakładowego,
2) dokumenty nieposiadające wartości archiwalnej, dla których minął ustawowy okres ochrony zakwalifikuje do zniszczenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011r. Nr 123, poz. 698) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3. Komisja przeprowadzi czynności w terminie do dnia 31 października 2011 r.

§ 4.
1. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem opracuje zgodnie z obowiązującym przepisami PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH i przedstawi go do zatwierdzenia Burmistrzowi Jedwabnego.
2. Nadzór nad skuteczną realizacją niniejszego zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 wrz 2011 11:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1230 razy