BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 33/2011

z dnia: 20 CZERWCA 2011 R.
w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem dotyczących realizacji projektu p.n. ,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna, parku w ul. Stary Rynek oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek ‘’.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. z późn. zm. ) oraz art. 4 ust.5 i art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), Rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103), Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), Burmistrz Jedwabnego zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się obowiązujące zasady gospodarki finansowej dotyczące Projektu pn: ,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna, parku w ul. Stary Rynek oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek ‘’, realizowanego na podstawie Umowy zawartej w dniu 16 czerwca 2011 roku w Białymstoku pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Jedwabne, mającą siedzibę na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie : Stowarzeszenie ,, Sąsiedzi ’’ z siedzibą w Łomży o przyznanie pomocy NR 00008-6930-UM1030015/11, w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ‘’ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi ‘’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogólne zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich są zgodne z zasadami (polityki) rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Nr 66 /2010 Burmistrza Jedwabnego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji regulującej zasady zwane polityką rachunkowości dla budżetu gminy Jedwabne oraz Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się z w/w instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 wrz 2011 10:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1172 razy