BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 60 / 2011

z dnia: 15 września 2011 roku
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 r.
Na podstawie art. 53 ust.1 i art. 61 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 226 , art. 230 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV /206 / 10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne, Burmistrz Jedwabnego zarządza co następuje:

§ 1
Ustala się zasady opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Jedwabne na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy, jednostek posiadających osobowość prawną, referatów, samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, zobowiązanych do opracowania planów rzeczowych zadań oraz materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Jedwabne na 2012 rok określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, Kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

§ 4
Treść zarządzenia przekazać do wiadomości , Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, Kierownikom jednostek posiadających osobowość prawną oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
§ 5
Materiały należy składać do Skarbnika Gminy w formie papierowej oraz pocztą na adres e-mail : skarbnik @ jedwabne.pl w terminie do 30 września 2011 r.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 wrz 2011 12:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1146 razy