BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/27/03

z dnia: 22 lutego 2003 roku
w sprawie: określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806/ oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2, art. 146 ust. 2 i art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Uchwała określa ogólne zasady nabywania, zbywania, obciążania i zamiany nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa będzie o:
1) gminie - należy przez to rozumieć gminę i miasto Jedwabne;
2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Jedwabnem;
3) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Jedwabnego;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz.1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253/.

§ 2. 1. Burmistrz może nabywać nieruchomości w przypadkach uzasadnionych interesami gminy. W szczególności nieruchomości powinny być nabywane na:
1) potrzeby inwestycyjne gminy;
2) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele związane z rozwojem gminy,
3) realizację urządzeń infrastruktury technicznej;
4) cele związane z realizacją zadań własnych gminy i zleconych;
5) realizację innych uzasadnionych celów publicznych;
6) scalanie nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu.
3. Postanowienia ust. 1 mogą być odpowiednio stosowane przy zamianie nieruchomości stanowiących własność gminy na nieruchomości stanowiące własność innych podmiotów.

§ 3. Wyraża się zgodę na dokonywanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy na cele publiczne , a także nabywanie nieruchomości w formie darowizn od Skarbu Państwa.

§ 4. Wyraża się zgodę na zawieranie umów, o których mowa a art. l4 ust. 1 - 4 ustawy, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy lub mających stać się własnością gminy w wyniku zawarcia tych umów.

§ 5. 1.Udziela się Burmistrzowi zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości w trybie przetargowym z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy i z ust. 3.
2. Udziela się Burmistrzowi zgody na sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargowym.
3. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom nie spełniającym warunków o których mowa w art. 34 ust. l pkt. 3 ustawy, jeżeli umowa najmu na czas określony została zawarta na okres co najmniej 3 lata lub trwała faktycznie nie krócej niż 1 rok.

§ 6. 1. Nieruchomości są zbywane w trybie bez przetargowym , jeżeli:
1) zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową;
2) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby , która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej, co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę .
3. Udziela się Burmistrzowi zgody na rozkładanie ceny nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych na raty nie dłużej niż na 10 lat, stosowanie umownych stawek oprocentowania drugiej i pozostałych rat ceny nieruchomości lub lokalu , sprzedawanych w drodze bez przetargowej , z tym , że stawka oprocentowania nie może być niższa niż 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

§ 7. 1. Udziela się Burmistrzowi zgody na stosowanie bonifikat od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy jeżeli nieruchomość jest zbywana
1) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r. - 20% ceny nieruchomości;
2) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej - 30 % ceny nieruchomości;
3) pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych - 15 % ceny nieruchomości ;
4) przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy:
a) 30 % wartości lokalu , w przypadku gdy nabywca wpłaca jednorazowo całą należność za lokal,
b) 15 % wartości lokalu, w przypadku rozłożenia należności na raty oprocentowane, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat,
c) 10 % wartości lokalu, w przypadku rozłożenia na raty, przy okresie spłaty do 10 lat,
d) 75 % wartości lokalu, jeżeli wniosek o sprzedaż złożą wszyscy najemcy lokali w danym budynku i w tym samym czasie przystąpią do notarialnej umowy kupnasprzedaży oraz każdy nabywca wpłaci jednorazowo całą należność za lokal,
e) 60% wartości lokalu, jeżeli wniosek o sprzedaż złoży co najmniej 50% najemców lokali w danym budynku i w tym samym czasie przystąpią do notarialnej umowy kupna-sprzedaży oraz każdy nabywca wpłaci jednorazowo całą należność za lokal,
f) punkty d i e mają zastosowanie, jeżeli w budynku wielorodzinnym, w którym sprzedano część lokali mieszkalnych, pozostało do sprzedania co najmniej 4 lokale.
5) kwota równa udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, podlega zwrotowi w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, na rzecz osoby innej niż osoba bliska lub wykorzystania nieruchomości na inne cele niż wymienione w ust. l pkt.3 oraz w przypadku lokalu mieszkalnego, jeżeli nabywca zbył przed upływem 5 lat;
6) należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu, o którym mowa w § 6 ust. 3. W razie zbycia lokalu mieszkalnego przez nabywcę, raty stają się natychmiast wymagalne.
§ 8. 1.Cenę zbycia lub cenę wywoławczą określa Burmistrz w drodze zarządzenia o przeznaczeniu nieruchomości lub lokalu do zbycia.
2. Burmistrz określa cenę w oparciu o rzeczoznawcę majątkowego.
3. W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste stosuje się pierwszą opłatę w następującej wysokości:
1) 15 % ceny gruntu - dla nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo określone w art. 72 ust. 3 pkt.l-4 ustawy;
2) 25 % ceny gruntu - dla pozostałych nieruchomości.

§ 9. 1. Udziela się Burmistrzowi zgody na wydzierżawianie nieruchomości i najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata w trybie przetargowym z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowienia ust.2 nie mają zastosowania do nieruchomości i lokali:
1) przeznaczonych na potrzeby administracji samorządowej;
2) przeznaczonych na potrzeby gminnych zakładów i jednostek budżetowych;
3) przeznaczonych na potrzeby jednostek i organizacji prowadzących działalność użyteczności publicznej.
3. Do przetargów stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy. (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z dalszymi zmianami )
4. Dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy na kolejny okres, jeżeli wywiązał się z postanowień umowy, złoży wniosek przed jej wygaśnięciem, a zawarcie umowy nie będzie sprzeczne z interesem gminy.

§ 10. 1. Przetarg przeprowadza komisja w składzie co najmniej trzech osób.
2. Zasady działania Komisji określa każdorazowo Burmistrz , ustalając warunki przetargu: cenę wywoławczą, wysokość wadium, postąpienia.
3. Wartością przedmiotu przetargu na najem lub dzierżawę jest miesięczna lub roczna stawka czynszu za 1 m2 i spełnienie dodatkowych wymogów określonych w warunkach przetargu.
4. Czynsze dzierżawne nieruchomości rolnych powinny być ustalane w oparciu o ceny skupu żyta przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie i waloryzowana z ruchem tych cen.
5. Czynsz dzierżawny nieruchomości rolnych ustala się w wysokości 3 q żyta/ha.
6. Czynsze pozostałych nieruchomości powinny być waloryzowane w oparciu o wielkość inflacji - wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału roku bieżącego w stosunku do I-III kwartału roku poprzedniego.

§ 11. Ustala się opłatę adiacencką z tytułu:
1) wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości: 50 % różnicy wartości nieruchomości;
2) budowy urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 20 % różnicy między wartością nieruchomości przed wykonaniem urządzeń i wartością po ich wykonaniu.

§ 12. Burmistrz będzie składał Radzie roczne sprawozdanie z wykonania niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXIV/131/98 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata, zmieniona Uchwałą Nr VII/31/99 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 1 sierpnia 1999 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 12:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1854 razy
Ilość edycji: 1