BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZADZENIE Nr 47/2011

z dnia: 29 lipca 2011 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust 1, art. 41 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. /, w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ oraz Uchwały nr III/27/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam, co następuje.

§ 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów
nr 956 i pow. 1,8139 ha, położoną w obrębie miasta Jedwabne, powołuję Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

Przewodniczący – Tadeusz Zejer
Zastępca Przewodniczącego – Sławomir Miciura
Członek – Marzena Filter

1. Komisja prowadzi przetarg, o którym mowa w § 1zgodnie z „ogłoszeniem o przetargu” i Regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Zatwierdzam regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 41/11
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 29.07.2011r.

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości nr 956 o pow. 1,8139 ha położonej w obrębie miasta Jedwabne.
2. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym przez Burmistrza Jedwabnego w ogłoszeniu o przetargu.
3. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Przetarg otwiera i prowadzi przewodniczący Komisji Przetargowej, który zapoznaje uczestników z regulaminem przetargu i podaje do wiadomości m.in.:
- dane dotyczące nieruchomości,
- cenę wywoławczą, wysokość wadium,
- obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość,
- pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
- imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku oraz zostały dopuszczone do przetargu.
5. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 70 000 zł.
6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.
7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu.
8. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument stwierdzający tożsamość
- aktualny wpis z właściwego rejestru sądowego sporządzony nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu – gdy uczestnikiem jest osoba prawna oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz nieruchomością
- osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.
9. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzącą w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej.
10. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do momentu braku dalszych postąpień potwierdzonych trzykrotnym wywołaniem.
11. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.
12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
14. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Jedwabne w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
15. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, organizator przetargu poda do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie Urzędu na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu. Informacja będzie zawierać:
- datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu,
- oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,
- liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu,
- cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,
- imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
16. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
17. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
18. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
19. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygra, zwraca się niezwłocznie nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
20. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
21. Termin uiszczenia ceny sprzedaży, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
22. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
23. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 lip 2011 11:41
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1549 razy