BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 46/2011

z dnia: 29 lipca 2011 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/221/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 256, poz. 3155) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 08 – 14 sierpnia 2011 r.

§ 3

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Jedwabne treści projektu programu, o którym mowa w § 1.

§ 4

Na stronie internetowej i w BIP publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, ich przedmiocie, terminie i formie.

§ 5

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 6

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu programu wymienionego w § 1.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 lip 2011 11:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1311 razy