BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 22/2011

z dnia: 24 maja 2011 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Na podstawie art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz § 12 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2011 r., Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 306 934,00 zł;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 308 924 ,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 1 990,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: - 13 422 527,00 zł;

a) dochody bieżące - 12 987 199,00 zł;
b) dochody majątkowe - 435 328,00 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem: - 16 763 728,00 zł;

a) wydatki bieżące - 12 674 963,00 zł;

b) wydatki majątkowe - 4 088 765,00 zł.


§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 maj 2011 10:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1266 razy