BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 17/2011

z dnia: 15 kwietnia 2011r.
w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2011 roku oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam, że w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2011 roku został wyłoniony następujący oferent wraz z wysokością przyznanych mu środków publicznych:
Miejsko – Gminny Klub Sportowy „VICTORIA” w Jedwabnem - przyznana kwota dotacji: 30 000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

§ 2
Środki na dotację, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Gminy Jedwabne na 2011 rok.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej WWW.jedwabne.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 kwi 2011 13:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1273 razy