BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2011

z dnia: 24 marca 2011 roku
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

§1. Postanawiam przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Jedwabne za 2010 rok według którego:

1. Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 14 076 416,00 zł;
a) dochody bieżące –13 373 896,00 zł;
b) dochody majatkowe –702 520,00 zł;
2. Wykonanie dochodów wynosi – 14 077 779,80 zł;
a) dochody bieżące – 13 375 509,54 zł;
b) dochody majątkowe –702 270,26;
3. Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 18 700 295,00 zł;
a) wydatki bieżące –12 960 666,00 zł;
b) wydatki majątkowe –5 739 629,00 zł;
4. Wykonanie wdatków wynosi – 18 309 328,34 zł;
a) wydatki bieżące – 12 676 592,97 zł;
b) wydatki majątkowe –5 632 735,37 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
§2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31.12.2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§3. Sprawozdanie należy przekazać Radzie Miejskiej w Jedwabnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 kwi 2011 09:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1381 razy