BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁ NR IV/17/10

z dnia: 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia wyniku konsultacji społecznych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz § 15 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXI/187/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 174, poz. 220/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się za wiążący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Jedwabnego w sprawie zmian urzędowych rodzajów miejscowości:
1) Biczki, rodzaj miejscowości: część miasta Jedwabne na: Biczki, rodzaj miejscowości: osada,
2) Kajetanowo, rodzaj miejscowości: część miasta Jedwabne na: Kajetanowo, rodzaj miejscowości: osada,
3) Kosaki – Turki, rodzaj miejscowości: część miasta Jedwabne na: Kosaki – Turki, rodzaj miejscowości: wieś.
w związku z wyrażeniem pozytywnej opinii w tej sprawie przez wszystkie osoby biorących udział w konsultacjach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2011 13:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 710 razy