BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/16/10

z dnia: 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2011” .
Na podstawie art. 41ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr.70, poz. 473, z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2011 13:30
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 693 razy