BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/15/10

z dnia: 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia dopłaty do składowania odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Korytkach dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) oraz art. 219 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dopłatę do składowania odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Korytkach na okres 2011 roku z budżetu Gminy Jedwabne do 1 tony składowanych odpadów w wysokości 103,50 zł brutto.
2. Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi składowiska odpadów komunalnych w Korytkach na 2011 rok.
§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1, będą przekazywane miesięcznie w formie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2011 13:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 648 razy