BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/13/10

z dnia: 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat netto dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat netto za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w następującej wysokości:
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy - 2,00 zł/m3.

§ 2. Zatwierdza się taryfy opłat netto za odbiór ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości:
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy - 2,50 zł/m3.

§ 3. Do cen określonych w § § 1 i 2 doliczać się będzie podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości.
§ 4. Traci moc uchwała Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz ZałuskaData dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2011 13:14
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 705 razy