BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/25/02

z dnia: 15 grudnia 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy podatkowych.
Na podstawie art.l8 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ oraz art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 z 2002 r. Nr 200, poz. 1680/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200, poz.1682/ i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się wzory formularzy w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości stanowiących załączniki. Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 12:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1390 razy
Ilość edycji: 7