BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/10/10

z dnia: 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu w wysokości 12 944 355 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 12 509 027 zł,
- majątkowe w wysokości 435 328 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.
§ 2
Wydatki budżetu w wysokości 16 285 556 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 12 196 791 zł,
- majątkowe w wysokości 4 088 765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 34 000 zł,
2) celową w wysokości - 29 600 zł,
z przeznaczeniem na:
zarządzanie kryzysowe w kwocie - 29 600 zł.

§ 4
1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 3 020 054 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Deficyt budżetu gminy w wysokości - 3 341 201 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 6
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 185 529 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 844 328 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 341 201 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 844 328 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 541 529 zł.
§ 8
1. Ustala się dochody w kwocie 75 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 32 000 zł i wydatki w kwocie 32 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
§ 9
Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 288 906 zł, do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11
1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego : przychody - 877 000 zł, koszty - 884 450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 142 500 zł; wydatki – 142 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 12
Upoważnia się Burmistrza do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 341 201 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 844 328 zł;
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 541 529 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2011 13:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 783 razy