BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/9/10

z dnia: 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2011 – 2026
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedwabne na lata 2011 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2011 12:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 748 razy