BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/8/10

z dnia: 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 r. polegających na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 56 270,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 35 300,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 20 970,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem – 14 076 416,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13 373 896,00 zł,
2) dochody majątkowe - 702 520,00 zł;
2. wydatki budżetu gminy ogółem – 18 700 295,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12 960 666,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 5 739 629,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 623 879 zł pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XLIII /200 /10 z dnia 30 marca 2010 roku określający plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2011 12:05
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 710 razy