BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/7/10

z dnia: 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji w 2011 roku Program Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2010 12:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 677 razy