BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/6/10

z dnia: 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: wydatków budżetu Gminy Jedwabne, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 r. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2010 12:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 661 razy