BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/5/10

z dnia: 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz §10 pkt 1 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50, poz. 1047 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jedwabnem w składzie:

1) Milewska Maria,
2) Górski Andrzej,
3) Turowski Sławomir,
4) Chrostowski Ireneusz,
5) Szmitko Mariusz,
6) Owsianka Adam,
7) Załuska Kazimierz.

§ 2. Przedmiotem działania komisji jest w szczególności wyrażanie opinii, opracowywanie wytycznych i kierunków w zakresie:
1) oświaty i wychowania;
2) kultury i kultury fizycznej;
3) ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
4) problemów bezrobocia.

§ 3. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2010 12:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 699 razy